Showing all 6 results

Lefort Koloss 1000TS fémtömörítő gép

Lefort Koloss 1000TS

Cutting force
1000 T
Hold down force
240 T
Pusher ram force
180 T
Lid closing force
350 T
Box height
600 mm
Box width
940 mm
Box depth
8000
Lefort Koloss 1300 BL

LEFORT Koloss 1300 BL

Cutting force
1300 T
Hold down force
300 T
Pusher ram force
180 T
Lid closing force
350 T
Box height
750 mm
Box width
900 mm
Box depth
8000
Lefort Koloss 1000TS fémtömörítő gép

LEFORT Koloss 1300TS

Cutting force
1300 T
Hold down force
400 T
Pusher ram force
180 T
Lid closing force
400 T
Box height
700 mm
Box width
1000 mm
Box depth
8000
Lefort Koloss 1450 BL

LEFORT Koloss 1450 BL

Cutting force
1450 T
Hold down force
400 T
Pusher ram force
180 T
Lid closing force
600 T
Box height
850 mm
Box width
980 mm
Box depth
10000
Lefort Koloss 1450 TS

LEFORT Koloss 1450 TS

Cutting force
1450 T
Hold down force
400 T
Pusher ram force
180 T
Lid closing force
400 T
Box height
700 mm
Box width
1000 mm
Box depth
8000
Lefort Koloss 1600 BL

LEFORT Koloss 1600 BL

Cutting force
1600 T
Hold down force
400 T
Pusher ram force
180 T
Lid closing force
600 T
Box height
850 mm
Box width
1450 mm
Box depth
10000